Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z Polityką Prywatności


§1. Postanowienia Ogólne

 • 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) PENSJONAT IRENA Płowiec Elżbieta z siedzibą w Żegiestów-Łopata Polska 26, 33-370 Muszyna, NIP: 7343303761, REGON: 122854489, o adresie e-mail: iod@pensjonat-irena.pl, ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności.
 • 2. Niniejszy regulamin określa:
 • a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • d. politykę prywatności;
 • e. tryb postępowania reklamacyjnego.
 • 3. Polityka Prywatności zawarta w §6-8 niniejszego regulaminu, określa:
 • a. zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, w tym oznaczenie administratora danych osobowych (Pensjonat IRENA Płowiec Elżbieta, z siedzibą w Żegiestowie-Łopata Polska 26, 33-370 Muszyna), sposób zbierania danych, cel i zakres zbieranych danych, informację o prawie dostępu do treści swoich danych, możliwość ich przekazywania oraz poprawiania, a także o dobrowolności podania danych;
 • b. zasady przetwarzania danych zbieranych automatycznie i wykorzystywania plików cookies.

§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 • 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi:
 • 1.1. usługi informacyjne – polegające na udostępnianiu informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, a także dane informacyjne proponowane przez Usługodawcę, w tym dane dopasowane do zainteresowań Usługobiorcy;
 • 1.2. usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się, w szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy umożliwiają kontakt z Usługodawcą (w tym za pomocą formularza kontaktowego), składanie reklamacji, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną;
 • 2. Otrzymywanie przez Usługobiorcę usług komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, która to zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Usługobiorcę.
 • 3. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługobiorca może dokonać wysyłając do Usługodawcy:
  o wiadomość e-mail na adres: cofnieciezgody@pensjonat-irena.pl; lub
  o pismo z oświadczeniem o cofnięciu zgody na adres: Pensjonat Irena Płowiec Elżbieta adres: Żegiestów-Łopata Polska 26, 33-370 Muszyna
 • 4. Usługi z ust. 1 są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu.

§3. Warunki świadczenia Usług

 • 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez/lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
 • a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • b. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • c. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 • 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 • 6. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 • 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 • 8. W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari; monitor o rozdzielczości 1280×720 px; włączona obsługa Cookies i Java Script.
 • 9. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 10, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 • 10. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży zawieranie na skutek zamówień Usług dokonywanych przy pomocy Serwisu internetowego, które wiążą się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Usługi.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Strony umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 • 3. Strony w Umowie o współpracy mogą określić odrębne zasady zawierania Umów o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1.3.
 • 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych przy pomocy Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1.3. zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania Umów sprzedaży Usług reguluje Regulamin Serwisu Internetowego.
 • 5. Zamknięcie przeglądarki, jak również rozwiązanie Umów o świadczeń usług drogą elektroniczną (poprzez zamknięcie strony) nie rozwiązują zawartych za pomocą Serwisu Umów sprzedaży.
 • 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres siedziby Usługodawcy (Pensjonat Irena Płowiec Elżbieta adres: Żegiestów-Łopata Polska 26, 33-370 Muszyna) o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług elektronicznych; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis”.
 • 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 • 8. Zgodnie z art. 38 pkt 3 i pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 9. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorca otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy i wskazaniu sposobu zwrotu należności.

§5. Polityka prywatności

 • Poniższe postanowienia §6-7 stanowią Politykę prywatności określającą zasady ochrony danych Usługobiorców, w szczególności Twoich (jako Usługobiorcy) danych osobowych, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.pensjonat-irena.pl

§6. Przetwarzanie danych osobowych

 • 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Pensjonat Irena Płowiec Elżbieta, NIP: 7343303761, REGON: 122854489.
 • 2. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzanych Państwa danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pensjonat Irena Płowiec Elżbieta, Żegiestów-Łopata Polska 26, 33-370 Muszyna lub drogą e-mailową pod adresem: iod@pensjonat-irena.pl
 • 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • 4. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Mamy też wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 • 5. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym RODO.
 • 6. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej, tj. imię nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§7. Administrowanie danymi

 • 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Administrator nie weryfikuje prawdziwości i prawidłowości podanych danych osobowych.
 • 2. W celu prawidłowego wykonania Usług oraz w celach marketingowych przetwarzamy następujące dane osobowe: imię; nazwisko; adres zamieszkania; adres email; numer telefonu; informacje techniczne o urządzeniach, z których korzystasz, żeby uzyskać dostęp do naszych usług oraz inne informacje techniczne; informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług; wszelkie inne dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych usług; wszelkie inne dane, które przekazujesz nam w czasie kontaktowania się z nami;
 • 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 • a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO;
 • b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji przez nas Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje żądanie wykonamy niezwłocznie.
 • 5. Skargę, o której mowa w pkt 4 powyżej, należy wnieść do: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Biuro Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 • 6. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w §8. pkt. 3 powinieneś się z nami skontaktować. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem iod@pensjonat-irena.pl.
 • 7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie ich jest jednak niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie usług. Jeśli odmówisz ich podania, nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług.
 • 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą one niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług lub przez okres, na jaki otrzymaliśmy Twoją zgodę do ich przetwarzania.
 • 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania danych. W takim wypadku możemy odmówić spełnienia Twojego żądania dotyczącego usunięcia Twoich danych osobowych. Jako Administrator możemy dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • 11. Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, jeżeli są to zaufane podmioty Administratora i zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych. Są to głownie podmioty, które pomagają nam jak najlepiej wykonywać świadczone przez nas usługi.
 • 12. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie upoważnione przez nas osoby, które zostały zapoznane z obowiązkami wynikającymi z ochrony Twoich danych osobowych.
 • 13. Witryna www.pensjonat-irena.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
  15. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • 16. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 • 17. Polityka może ulegać zmianom. O wszelkich zmianach powiadomimy Ciebie poprzez komunikat umieszczony na naszej stronie internetowej.

§8. Sposób kontaktu

 • 1. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Usługobiorcy na podany przez niego adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie na podany przez niego numer telefonu jak również kontaktować się z Usługobiorcą w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem: a. udzielenia odpowiedzi na wiadomości i pytania Usługobiorcy;
 • b. przekazania Usługobiorcy informacji dotyczących Zamówienia lub realizacji Umowy;
 • c. wyjaśnienie kwestii płatności;
 • d. wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.
 • 2. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowej Usługodawca może przesyłać do Usługobiorcy na podany przez Usługodawcę adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§9. Reklamacje

 • 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem oraz funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Pensjonat Irena Płowiec Elżbieta, Żegiestów-Łopata Polska 26, 33-370 Muszyna lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: mailto:iod@pensjonat-irena.pl.
 • 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. Termin ze zdania poprzedniego nie dotyczy reklamacji obejmujących żądania Konsumenta wskazane w art. 561(5) k.c. – do takich reklamacji w zakresie Umów sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu internetowego.
 • 3. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

§10. Postanowienia końcowe

 • 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, a w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 • 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 • 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 • 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 • 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 • 8. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z Polityką Prywatności wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018.

Nasz obiekt

Pensjonat-Irena-Muszyna-opinia-gości

jest stylowym obiektem położonym w samym centrum Uzdrowiska Żegiestów. Dzięki wyjątkowym wnętrzom, spektakularnemu widokowi na rzekę Poprad oraz profesjonalnemu personelowi, pensjonat cieszy się uznaniem wśród gości i jest laureatem licznych nagród. Szeroka oferta usług pozwala na kompleksową troskę o Gości każdego dnia. Odwiedź Pensjonat Irena jako gość, wyjedź jako przyjaciel i powracaj jako rodzina!

Zapewniamy

Pensjonat-Irena-Muszyna-pokoje

Najwyższy standard. W naszym pensjonacie jest 15 pokoi, 1,2,3 -osobowych. Każdy z nich jest nieco inny, choć wszystkie łączy podobna kolorystyka. Nie ma dobrego pensjonatu bez spokojnego snu, dlatego w pokoju jest łóżko z wygodnym materacem i śnieżnobiałą pościelą bawełnianą. W każdym z nich jest także telewizor i bezprzewodowy dostęp do Internetu. Łazienka wyposażona jest w przestronny prysznic i suszarkę do włosów.

Niepowtarzalne smaki

Pensjonat-Irena-Muszyna-domowa-kuchnia

Dzień w pensjonacie zaczyna się od śniadania, które podajemy w formie urozmaiconego bufetu. Można cieszyć się nim w jadalni lub w okresie letnim na tarasie nad Popradem. Produkty zmieniamy sezonowo i naprawdę uważnie sprawdzamy ich źródło. W temacie porannej kawy mamy wysoko ustawiona poprzeczkę. Jest dobre ziarno i dobry ekspres. W południe można napić się kawy lub herbaty w ogrodzie i do tego zjeść domowe ciasto.

PŁATNOŚCI
prosimy wpłacać na rachunek bankowy
11 1050 1849 1000 0092 8493 2945